back_zpravaSpráva o stave životného prostredia

Ovzdušie silne znečistené jemným prachom, rastúci počet alergikov, vysoká energetická náročnosť priemyslu a produkcie skleníkových plynov, ovplyvňujúcich zemskú klímu, nízky podiel obnoviteľných zdrojov energie, narastajúci objem skládkovaného komunálneho odpadu či najpoškodenejšie lesy v Európe – to sú hlavné problematické oblasti, na ktoré upozorňuje aktuálnej Správa o životnom prostredí Českej republiky z roku 2006.
Správa napríklad uvádza, že:
  • Od roku 2000 dochádza k poklesu emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a prchavých organických látok a naopak stagnujú emisie prachových častíc. 29% územia Slovenskej republiky (bez započítania prízemného ozónu) patrí medzi oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Problém sú predovšetkým jemné prachové častice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhľovodíky a oxidy dusíka. Koncentrácia oxidu dusičitého prekračuje povolený emisný limit len ​​na niekoľkých dopravno exponovaných lokalitách, avšak táto látka je prekurzorom troposférického ozónu – ďalšie toxické látky, ktorej limitné hodnoty sú prekračované na rozsiahlom území SR. Vykurovanie v domácnostiach sa na emisiách PM10 podieľa z 38%, doprava ďalšími 20%, na emisiách PM2,5 sa 27% podieľa vykurovanie domácností a 31% doprava. Vyššieho radu koncentráciám PM10 je vystavených 62% populácie SR. Na rozdiel od väčšiny európskych štátov množstvo týchto častíc v ČR posledných rokoch neklesá. Emisie polyaromatických uhľovodíkov dokonca z dvoch tretín (66%) pochádzajú z vykurovania domácností. Vyššieho radu koncentráciám benzo (a) pyrénu, ktorý je zástupcom tejto skupiny látok, je vystavené 69% populácie.
  • Narastá výskyt alergických ochorení. V roku 2006 boli alergické ochorenia zaznamenaná u 30% detí, polovicu z toho tvorí respiračné alergie. V roku 2001 sa oproti roku 1996 zvýšil počet detských alergikov o polovicu, v roku 2006 bol zistený podobne vysoký nárast. Odborné štúdie preukazujú, že práve znečistenie ovzdušia, najmä jemnými prachovými časticami, vedie k zvýšenému riziku vzniku alergií.
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, tlačová správa zo dňa 5.10.2007