Čistý vzduch znamená zdravý život!

V priebehu jediného dňa sa každý z nás nadýchne až 20 000-krát. Priemerne človek spotrebuje viac ako 15 kg vzduchu, čo je niekoľkonásobne viac ako množstvo vody a potravín za rovnakú dobu. Zamyslime sa a skúsme si odpovedať na nasledujúce otázky.

Každého z nás celkom iste zaujímato, čo denne je. Zaujímame sa aj o to, aký vzduch dýchame? Je ovzdušie, v ktorom sa pohybujeme čisté a zdraviu neškodné? Má kvalita vzduchu vplyv na zdravie detí, ktoré ho dýchajú?

Z časového pohľadu vývoja našej planéty to nie je zase až tak dávno, keď sme mohli otvorením okna získať zásobu čistého, zdravého vzduchu. Dnes je niečo také vďaka znečisteniu vonkajšieho prostredia smogom, škodlivinami z dopravy a priemyslu nemožné. Vďaka neustálemu rastu cien energií tiež šetríme teplom, izolujeme budovy a utesňujeme okná.

Nepriaznivým dôsledkom týchto opatrení je, že v našich domovoch i na pracoviskách sa hromadia nebezpečné znečisťujúce látky zo syntetických materiálov používaných v interiéroch, z čistiacich prípravkov, pracích práškov, ďalej výtrusy plesní, zvyšky roztočov, častice zvieracej srsti, pele, baktérie, domáci prach.

Vzduch vo vnútri budov býva znečistený mnohonásobne viac ako ovzdušie veľkých priemyselných miest. Nikto určite nepochybuje o tom, že cudzorodé látky môžu vážne ohroziť jeho zdravie. A pretože viac ako deväťdesiat percent nášho času trávime v budovách, je to určite vážny dôvod na znepokojenie!

Kým úprava a celkové zlepšenie životného prostredia - a tým aj vonkajšieho ovzdušia - sú programom dlhodobým, v uzavretom interiéri je možné kvalitu dýchaného vzduchu zlepšiť pomocou vhodných prístrojov prakticky okamžite. Tieto prístroje sa označujú ako čističe alebo čističky vzduchu.

Pozrite sa na našu ponuku čističiek vzduchu >>

 
Základné fakty o ovzduší
V priebehu jediného dňa sa každý z nás nadýchne až 20 000-krát. Priemerne človek spotrebuje viac ako 15 kg vzduchu, čo je niekoľkonásobne viac ako množstvo vody a potravín za rovnakú dobu

Ďalšie informácie >>

Čo ovplyvňuje čistotu ovzdušia
Človek dýcha zložitú zmes plynov, pár, pevných i kvapalných aerosolov nazvanú vzduch, ktorého skladba je 20% kyslík a 80% dusík. Ide o zmes látok, ktoré...


Ďalšie informácie >>

Rizikové zložky ovzdušia
Pretože doposiaľ nebola vytvorená jednoznačná kategorizácia rizikových zložiek vzduchu, bývajú uvádzané bez určenia priorít takto: oxid siričitý - SO2, oxidy dusíka - NOx, oxid uhoľnatý.

Ďalšie informácie >>

Životné prostredie domácností
Životné prostredie domácností je úplne špecifická mikroklímu, v ktorej žijú členovia rodín. S rozvojom industriálnej spoločnosti sa začal vytvárať nový životný štýl. Stále viac sa v bývaní ...

Ďalšie informácie >>

Alergie a jej pôvodcovia
Jedným z dôsledkov pôsobenia faktorov znečisťujúcich životné prostredie je i rastúci výskyt alergie - choroby, ktorá sa ešte v polovici minulého storočia vyskytovala celkom výnimočne. Výskyt alergických ...

Ďalšie informácie >>

Ionizácia vzduchu
Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú ovzdušie, patria i ióny. Ióny sú atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón. Ióny, ktoré elektrón stratili, sú kladné ióny, ióny, ktoré ...


Ďalšie informácie >>

Kvalita životného prostredia
Kvalita životného prostredia významne ovplyvňuje zdravie človeka a celej populácie. Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobuje znečistenie životného ....


Ďalšie informácie >>

Správa o stave životného prostredia
Ovzdušie silne znečistené jemným prachom, rastúci počet alergikov, vysoká energetická náročnosť priemyslu a produkcie skleníkových plynov, ovplyvňujúcich zemskej ..


Ďalšie informácie >>