back_kvalitaKvalita životného prostredia

 

Kvalita životného prostredia významne ovplyvňuje zdravie človeka a celej populácie. Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobuje znečistenie životného prostredia v Európskom regióne až 19% ochorení, len v dôsledku znečistenia ovzdušia polietavým prachom v Európe zomrie predčasne asi 280 tisíc ľudí. Najvýznamnejšími zdravotnými dôsledkami expozície znečistenému životnému prostrediu sú respiračné a gastrointestinálne ochorenia, alergie, kardiovaskulárne a metabolické ochorenia, vývojové a reprodukčné poruchy, a tiež nádorové ochorenia. Pomocou cielených opatrení je možné riziká zo životného prostredia znižovať a tak zmierniť či vylúčiť zdravotné dopady.

Znečistenie ovzdušia je jedným z faktorov, ktorý sa spolupodieľa na ovplyvnenie ľudského zdravia. Môže sa prejaviť výskytom alebo zhoršením subjektívnych ťažkostí alebo objektívnych porúch zdravia, na ktorých sa môže určitú mierou podieľať expozícia látkam z ovzdušia cestou dýchacieho ústrojenstva. Za posledných niekoľko desiatok rokov boli nazhromaždené rady dôkazov o pôsobení znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie.
Indikátory zdravia a životného prostredia sú základným kameňom Informačného systému zdravia a životného prostredia. Poskytujú východiskové informácie pre tvorbu politík a programov na ochranu verejného zdravia, pre kontrolu účinnosti už prijatých opatrení, a slúži aj na informovanie verejnosti o vplyvoch znečisteného životného prostredia na zdravie.
                                                                                                                                                                                               
Vybudovanie informačného systému zdravia a životného prostredia v Európe je úlohou prijatým ministrami zdravotníctva a životného prostredia európskych krajín na 4. Ministerskej konferencii zdravia a životného prostredia v Budapešti v roku 2004. Základné nástroje pre informačný systém boli vytvorené medzinárodným projektom ENHIS, ktorý bol koordinovaný Svetovou zdravotníckou organizácií. Za medzirezortná spolupráca je v súčasnej dobe vytváraný súbor indikátorov, zahrňujúcich široký okruh tém zdravia a životného prostredia. Indikátory sú spracované v štruktúrovanej forme, ktorá zrozumiteľne vysvetľuje súvislosti, prehľadne opisuje trendy a komplexne hodnotí situáciu.