Faktory ovplyvňujúce čistotu ovzdušia

 

Človek dýcha zložitú zmes plynov, pár, pevných i kvapalných aerosolov nazvanou vzduch, ktorého skladba je 20% kyslík a 80% dusík. Ide o zmes látok, ktorá do koncentrácie 0,00001% predstavuje asi 17 komponentov anorganickej povahy a v koncentráciách nižších stovky ďalších i organických látok. Túto zložitú štruktúru je možné rozdeliť na:
  • komponenty stále, a to aj skrz antropogénne znečistenie
  • komponenty premenlivé, na ktoré má človek už svojou činnosťou vplyv
  • komponenty veľmi premenlivé
Pretože v posledných päťdesiatich rokoch sa mnohonásobne zvýšilo znečistenie ovzdušia priemyselnými exhalátmi a dymovými i výfukovými plynmi, sme nútení dýchať vzduch obsahujúci množstvo rôznych škodlivých látok vrátane choroboplodných zárodkov a alergénov. Znečistenie ovzdušia je rozdielne podľa zemepisného umiestnenia určitej oblasti, ale aj v jednotlivých častiach obcí a predovšetkým veľkých miest. Podstatne horšie sú podmienky tam, kde je menšie prúdenie vzduchu (údolia, centrá miest) alebo kde sú vedené dôležité cestné ťahy a diaľnice, v okolí tovární a iných priemyselných podnikov. Naopak zdravšie je vo vyvýšených oblastiach, na perifériách miest a samozrejme na vidieku mimo priemyselnej oblasti.
Faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu vnútorného ovzdušia môžeme rozdeliť do troch základných kategórií:
 

Subjektívne hodnotenia kvality vnútorného prostredia sa veľmi líšia, rovnako ako skutočná senzitivita k niektorým chemickým látkam. Aj vzhľadom k týmto skutočnostiam nie sú doposiaľ na svete stanovené jednotné limity pre hodnotenie a stanovenie miery rizika alebo podielu vnútorného prostredia na existujúcich ochoreniach. Preto je nutný individuálny prístup k hodnoteniu vnútorného prostredia a objektivizácii zdravotných ťažkostí.

Medzi najvýznamnejšie zložky vzduchu, ktoré sú pre ľudský organizmus v súčasnej dobe najrizikovejšie, patrí polietavý prach, oxidy síry, oxidy dusíka, ozón a organické plyny, teda častice vzduchu, tvoriace smog.

Rozlišujeme dva základné typy smogu: londýnsky a losangeleský. Londýnsky alebo redukčný smog, je charakterizovaný zmesou dymu, oxidov síry a ďalších plynných splodín spaľovania uhlia pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu a je obvykle sprevádzaný hustou hmlou. Vysoká škodlivosť sa tu stupňuje prítomnosťou popolčeku, ktorý umožňuje ľahký transport plynných zložiek smogu až do najhlbšieho vnútra pľúc.
Losangeleský čiže fotochemický smog tvorí originálnu zmes ozónu, peroxyacetylnitrátů, aldehydov a kyseliny sírovej vznikajúci pôsobením UV žiarenia z oxidov dusíka, uhľovodíkov a oxidu siričitého. Vzniká pri teplotách vzduchu nad 30 ºC za slnečných dní a bezvetria.